NEDYALSKO SIGNLE VINEYARD STRALDZHA REGION THRACIAN VALLEY

 

Лозята на Vinolla Wines са разположени на надморската височина  от  205 метра в най - ниската и 240 метра в най - високата точки на лозовия масив и имат югозападна, западна и южна експозиции.


Научната терминология определя терена на региона като хълмист, до ридово - хълмист с височина над морското  равнище  200 - 600 метра. В климатично отношение землището на с. Недялско попада в Преходно - континенталната  климатична област, в Горнотракийския климатичен район - Среднотунджански климатичен подрайон. Районът се характеризира с високи стойности на годишната продължителност на слънчевото греене  –  2259 часа и среднигодишни максимални температури 28 - 30 С. Постоянният въздушен поток ограничава средните годишни валежи в рамките до 500 куб.мм за кв.м.

 
 

Имотите, върху които се отглеждат нашите лозя са ситуирани в землището на с. Недялско, община Стралджа с географски координати 42°27’36” северна ширина и 26°47’39” източна дължина. Географската ширина отговаря с точност на култовата за винопроизводството Южна Тоскана и по - специално на регионите Монталчино и Монтепулчиано, познати в цял свят с вината Брунельо ди Монталчино и Кианти Класико, както и на областта Валдепеня в Испания, известна с високо качествените си вина  от сорта Темпранийо. Лозята са с югозападна, западна и южна  експозиции и наклони от 1,5  до  5,50. Надморската височина е 205 метра в най - ниската и 240 метра в най - високата точки на лозовия масив. Научната терминология определя терена на региона като хълмист, до ридово - хълмист с височина над морското равнище 200 - 600 метра. Поради откритостта на терена и близостта на голям воден басейн - Черноморския - се създават условия за добър въздушен дренаж, което спомага за значително по - ниската заболеваемост на лозовите насаждения.


В климатично отношение землището на с. Недялско попада в Преходно - континенталната климатична област, в Горно тракийския климатичен район - Среднотунджански климатичен подрайон. Районът се характеризира с исоки стойности на годишната продължителност на слънчевото греене  –  2259 часа и среднигодишни максимални температури – 28 - 30 С . Постоянният въздушен поток ограничава средните годишни валежи в рамките до 500 куб.мм за кв.м.


Почвообразуващи материали в имота са безкарбонатни, глинести отложения, съдържащи големи количества монтмори лонитови минерали, както и полуизветряли безкарбонатни скали на места с карбонатни прослойки. Площта за отглеждане на лозя за производство на качествени вина попада в почвено различие N4B, кодирано като  6/М5/515/49 - Черноземи - смолници, средно и силно ерозирани, тежко песъкливо - глинести, слабо каменисти. Образувaнето на тези почви е свързано  с по луизветряли тежки  по  механичен  състав кисели  скали, съдържащи монтморилонитови минерали при средно и силно изразени ерозионни процеси. На места  под полу изветрялите кисели скали се срещат твърди скали, както и карбонатни прослойки. Това почвено различие притежава сравнително добри физико-механични свойства – средна аерация, средна водопропускливост, средна водозадържаща способност и средно съпротивление при почвени обработки.